×

Aanspreken blijft lastig

Medewerkers willen de kritische feedback die managers niet willen geven. Artikel in het Tijdschrift voor Management Development (2014)